Table 'prprachinburi_news.fusion_settings' doesn't existTable 'prprachinburi_news.fusion_settings' doesn't exist
Warning: include(locale//global.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\maincore.php on line 174

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'locale//global.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\maincore.php on line 174
Table 'prprachinburi_news.fusion_settings' doesn't exist
Notice: Undefined index: xml_lang in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\themes\templates\header.php on line 28

Notice: Undefined index: xml_lang in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\themes\templates\header.php on line 28
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จ.ปราจีนบุรี ระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ“เมนูการพัฒนาเบญจวิถี”
Notice: Undefined index: charset in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\themes\templates\header.php on line 30

Notice: Undefined index: global_210 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\themes\2point0\theme.php on line 47

Notice: Undefined index: global_001 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\navigation_panel\navigation_panel.php on line 20

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปราจีนบุรี

link กรมประชาสัมพันธ์

รายชื่อสื่อมวลชนปราจีนบุรี

บริการสื่อมวลชนปราจีนบุรี


Notice: Undefined index: global_100 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\user_info_panel\user_info_panel.php on line 32


Notice: Undefined index: global_101 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\user_info_panel\user_info_panel.php on line 35Notice: Undefined index: global_102 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\user_info_panel\user_info_panel.php on line 36Notice: Undefined index: global_103 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\user_info_panel\user_info_panel.php on line 37

Notice: Undefined index: global_104 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\user_info_panel\user_info_panel.php on line 38Notice: Undefined index: global_106 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\user_info_panel\user_info_panel.php on line 43

2D barcodes

2D barcodesเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี

กองทุน กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Notice: Undefined index: global_010 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\online_users_panel\online_users_panel.php on line 28


Notice: Undefined index: global_011 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\online_users_panel\online_users_panel.php on line 41
-> : 1


Notice: Undefined index: global_012 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\online_users_panel\online_users_panel.php on line 42
-> : 0

Notice: Undefined index: global_014 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\online_users_panel\online_users_panel.php on line 51

-> : 10

Notice: Undefined index: global_016 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\infusions\online_users_panel\online_users_panel.php on line 57
-> : dulsak

Notice: Undefined index: global_200 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\news.php on line 27

Notice: Undefined index: global_077 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\news.php on line 27

Warning: include(locale//comments.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\includes\comments_include.php on line 20

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'locale//comments.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\includes\comments_include.php on line 20

Warning: include(locale//ratings.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\includes\ratings_include.php on line 20

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'locale//ratings.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\includes\ratings_include.php on line 20

Notice: Undefined index: global_201 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\news.php on line 162

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จ.ปราจีนบุรี ระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ“เมนูการพัฒนาเบญจวิถี”


Notice: Undefined index: global_071 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\includes\theme_functions_include.php on line 115

Notice: Undefined index: global_075 in D:\Websites\Province\PrachinBuri\news\includes\theme_functions_include.php on line 126
ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้ ( 16 ส.ค. 54 ) ณ โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็น “เมนูการพัฒนาเบญจวิถี” เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2554 เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
นายเชาวลิต ชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนำพระราชบัณฑูรของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร และพระกระแสรับสั่งของ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เกิดความแข็งแกร่ง เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคน 3 วัย โดยเน้นโครงการหรือแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างและพัฒนาไปสู่สังคมไทย ส่งเสริมให้ส่วนราชการและเอกชน สนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆที่เหมาะสมและให้ประสานโครงการที่มีอยู่ก่อนให้เกิดการดำเนินงานที่มีมาตรฐานมีแนวทางสอดคล้องแลกะต่อเนื่องกัน มีเบญจวิถีตามแนวทางการพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร คือ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครัวเรือน, การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น, สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนา ในการดำเนินโครงการตำบลต้นแบบพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี และองค์การบริหารตำบลไผ่ชะเลือด เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล กลุ่ม ครัวเรือน ให้สามารถพึ่งตนเอง และนำพาชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ภายใต้ทุนทางสังคมและศักยภาพครอบครัว ชุมชน อย่างเหมาะสม มีกระบวนการการเรียนรู้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2554 เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน ที่จักให้เกิดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วน ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการประชุมระดมความคิดเห็น “เมนูการพัฒนาเบญจวิถี” ขึ้น โดยเป็นการนำไประสบการณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นจาการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะทำงานและหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ขับเคลื่อนโครงการตำบลต้นแบบ ฯ มาทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมพัฒนาตามแบบวิถี และค้นหา Best Practice ในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและการขยายผลต่อไป
0